ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360074

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030061

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360074

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 6 12 1
อนุบาล 2 9 5 14 1
รวม อนุบาล 15 11 26 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 1 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 24 22 46 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาเปอะ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว นงเยาว์ จันทะคุณ หญิง Nongyao Juntakun ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เตือนใจ โพธิ์ทอง หญิง TEANJAI POTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สันติสุข แย้มพราหมณ์ ชาย suntisuk yaemphram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุษรินทร์ เมฆแสงสี หญิง ฺBussarin MaKesangsee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สรวงสุดา ศรีอ๊อด หญิง Sruangsuda Sriood ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สำเนียง ม่วงทิม ชาย Samniang Muangthim ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรียาทร พิมพิลา หญิง Preeyatorn Pimpila ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรยุทธ จันทะคุณ ชาย Teerayut Chantakun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บงกชเพชร เทียนสว่าง ชาย Bongkodped Tiansavang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.00
ภาษาอังกฤษ 33.50
คณิตศาสตร์ 48.00
วิทยาศาสตร์ 53.80
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.79
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 33.57
วิทยาศาสตร์ 38.64
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.81
ภาษาอังกฤษ 30.31
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 37.13
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.53
ภาษาอังกฤษ 33.00
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 35.65
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.16
ภาษาอังกฤษ 25.36
คณิตศาสตร์ 29.64
วิทยาศาสตร์ 31.73
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.81
ภาษาอังกฤษ 35.56
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 43.95

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาเปอะ
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาเปอะ
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาเปอะ
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาเปอะ
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 24,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาเปอะ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 570,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาเปอะ
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเปอะ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 231,470.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาเปอะ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,030,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาเปอะ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาเปอะ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด