ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360081

รหัส Obec 6 หลัก

26

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030068

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360081

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 29 35 64 2
อนุบาล 2 18 15 33 2
รวม อนุบาล 47 50 97 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 25 30 55 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 20 37 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 30 48 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 23 21 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 18 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 14 26 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 109 133 242 10
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 18 36 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 25 13 38 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 19 28 1
รวมทั้งหมด 52 50 102 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้ำจวง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุริยัน ชัยพันธุ์ ชาย Suriyun chaiphan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธนิตา พลอยมี หญิง Thanitha Ploymee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เปรียว สอนยศ ชาย Perīyw S̄xn yṣ̄ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิพงศ์ จันฝุ่น ชาย wuttipong chunphoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต อินแพง ชาย Satit Inpaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีแพร วงศ์คำชัย หญิง Seepaer Wongkamchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยพร อินทนาชัย ชาย Chaiyaporn Inthanachai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรางค์ปรารมภ์ เทียนงาม หญิง Prangprarom Thianngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิติศักดิ์ ปัญโญ ชาย Kitisak Panyo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภุชงค์ ยาดี ชาย Puchong Yadee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนทร พลอยมี ชาย Soonthon Ploy mee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณฐกร อินอ่อน หญิง Nathakorn Inon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอกราช ปุริเส ชาย Xekrāch Pu ri s̄e ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัจน์กร แสงสว่าง ชาย Wadjakorn Sangsawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รหัท ติ๊บแปง ชาย Rahat Tibpaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มนสิการ ศรีอุปตะ หญิง Monsilarn Sriaupata ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกตน์นิภา ฮาดคันทุง หญิง kednipa Hadkhanthung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์ หญิง Juthathip Treesat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง คำหยุ่น หญิง Nampuenk kamyun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ อภินันทโน หญิง waraphorn Apnenpatno ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทิตตา มหาธรณ์ หญิง Patita Mahathon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นิธิชา ไชยมงคล หญิง ์Nithicha Chaimongkhon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนม์นิภานันท์ ดอนพันพล หญิง Chonnipanan Donpunpol ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมหมาย จันทะคุณ ชาย Sommal Chantakhun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปวีณ์นุช สิทธิเสมานนท์ หญิง Paveenut Sitthisamanon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติพัน แซ่สง ชาย Kuittiphan Saesong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.55
ภาษาอังกฤษ 27.19
คณิตศาสตร์ 32.25
วิทยาศาสตร์ 39.73
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.11
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.71
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 41.79
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.71
ภาษาอังกฤษ 26.37
คณิตศาสตร์ 27.98
วิทยาศาสตร์ 30.98
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.44
ภาษาอังกฤษ 24.20
คณิตศาสตร์ 30.20
วิทยาศาสตร์ 38.32
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.81
ภาษาอังกฤษ 25.77
คณิตศาสตร์ 24.04
วิทยาศาสตร์ 32.62

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.83
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40.90
ภาษาอังกฤษ 25.86
คณิตศาสตร์ 21.38
วิทยาศาสตร์ 31.66
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.00
ภาษาอังกฤษ 27.89
คณิตศาสตร์ 22.11
วิทยาศาสตร์ 27.37
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.39
ภาษาอังกฤษ 25.15
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 36.48
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.00
ภาษาอังกฤษ 26.21
คณิตศาสตร์ 25.26
วิทยาศาสตร์ 31.00
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.67
ภาษาอังกฤษ 30.83
คณิตศาสตร์ 22.22
วิทยาศาสตร์ 28.36

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 725,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ ร.ย.304/43
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 725,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 68,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 18
ประเภท บ้านพักนักเรียน
แบบ กรมอาชีวะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 853,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
มีผู้อยู่อาศัย 0 คน
ความต้องการบ้านพัก 0 หลัง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 19
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 716,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 20
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 2,280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 21
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 685,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 23
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำจวง
ลำดับที่ 24
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ใช้การได้ 7 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำจวง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำจวง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด