ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360080

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030073

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360080

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 7 17 1
อนุบาล 2 12 5 17 1
รวม อนุบาล 22 12 34 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 2 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 48 37 85 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 8 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 10 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 12 25 1
รวมทั้งหมด 32 30 62 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบ่อภาค

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อนันต์ แก้วแจ่ม ชาย Anan Kaewjeam ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ลีลานุช ยะฟู หญิง Leelanut Yafu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิณณัฎตา คำหล้า หญิง Jinanutta Khamla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรรัตน์ ยาโน หญิง Urairat Yano ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธาวิรัช กำเนิดพายัพ ชาย Tawirach Kumnerdpayab ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา เงินต๊ะ หญิง Jenjira Ngernta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล บุญสิทธิ์ หญิง Sasiwimol Boonsit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทรานิษฐ์ สีทองจันทร์ หญิง Pattranit Seethongchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วนิดา วิเศษวงษา หญิง Wanida WisetWongsa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กมลลักษณ์ มูลปัญญา หญิง Kamonlak Moonpanya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คมคาย มณีสุข หญิง Komkay Manisuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิภา สีหะวงค์ หญิง Wanwipa Seehawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ แก้วย้อม หญิง Phatcharin Kaewyom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิรญา หนองหารพิทักษ์ หญิง Thiraya Nongharnpitak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐิยาพร สุทธิ หญิง ์Natthiyaporn Sutthi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เศกสิทธิ์ เชื่อมกลาง ชาย Seksit Chuemklang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ลีลาวดี โตนา หญิง Leelawadee Tona ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภางค์ พรมวาท หญิง Suphang Phromwat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.50
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 32.92
วิทยาศาสตร์ 34.17
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.23
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.64
ภาษาอังกฤษ 26.14
คณิตศาสตร์ 28.64
วิทยาศาสตร์ 33.27
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.19
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 31.88
วิทยาศาสตร์ 40.63
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.77
ภาษาอังกฤษ 25.54
คณิตศาสตร์ 16.79
วิทยาศาสตร์ 31.25
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.32
ภาษาอังกฤษ 23.86
คณิตศาสตร์ 30.45
วิทยาศาสตร์ 24.91
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.02
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 35.18

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.74
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.74
ภาษาอังกฤษ 24.43
คณิตศาสตร์ 22.33
วิทยาศาสตร์ 31.57
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.50
ภาษาอังกฤษ 28.09
คณิตศาสตร์ 21.09
วิทยาศาสตร์ 27.18
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.00
ภาษาอังกฤษ 24.50
คณิตศาสตร์ 23.33
วิทยาศาสตร์ 35.67
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.67
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 17.60
วิทยาศาสตร์ 24.63
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.35
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 19.62
วิทยาศาสตร์ 24.31

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 420,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 125,874.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 35 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 35 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 568,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 510,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 820,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 235,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 507,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 720,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ่อภาค
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 28 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 28 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ่อภาค

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ่อภาค

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด