ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360083

รหัส Obec 6 หลัก

25

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030084

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360083

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 6 10 1
อนุบาล 1 10 12 22 1
อนุบาล 2 16 20 36 2
รวม อนุบาล 30 38 68 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 21 47 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 29 54 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 40 29 69 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 35 37 72 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 34 39 73 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 29 29 58 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 189 184 373 12
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านป่าแดง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย แสวง เมฆแสงสี ชาย Sawang Maeksangsee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิเชียร พรหมไชย ชาย Wichien Promchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรภัทร ภูสิตตา หญิง JIRAPHAT PHUSITTA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวนีย์ ตรีอินทร์ หญิง SAOWANEE TREEIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ภัครินทร์ ศิวิวงศ์ หญิง PAKRIN SIWIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภาพร รอดพ่าย หญิง NAPAPORN RODPAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวัฒนา ทองพัด หญิง SUWATTANA THONGPAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกษร อาจหาญ หญิง KESORN ARJHARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศรินทร เทียมสอน หญิง SARINTORA THIEMSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวิชชา ตรีอินทร์ หญิง Suwitcha Treein ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เขม เงื่อนจันทอง หญิง Kam Nguanchanthon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร พรหมสุวรรณดี หญิง SIRIPORN POMSUWANDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แจ่มสิริ สิงห์คำ หญิง JAMSIRI SINGCOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุ สุขสมบูรณ์ ชาย phitsanu suksoomboon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปุณยนุช เมืองแดง หญิง Punyanut Muengdang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรภัทร ภู่ศรี ชาย warapat pusree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิกานต์ ป้องคูหลวง หญิง Chanikan Pongkhuluang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กนกกาญจน์ วิเศษคำ หญิง Kanokkarn Wichetkum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะมาศ กาศมณี หญิง Piyamat Kadmanee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย องอาจ คงพิริยะนันท์ ชาย ONGACH Kongpiriyanant ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิลรัตน์ เรืองประพัฒน์ หญิง Nilrat Rueangpraphat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมภัสสร เทพนา หญิง SOMPATSORN TEPPANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพรเทพ เรณุมาน ชาย Suporntep Renuman ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปณิฏฐา คำภาแก้ว หญิง Panitha Khaphakeaw ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาวัลย์ สีบุตดี หญิง suthawan seebooddee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.31
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.03
ภาษาอังกฤษ 36.69
คณิตศาสตร์ 41.46
วิทยาศาสตร์ 45.90
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.61
ภาษาอังกฤษ 31.83
คณิตศาสตร์ 36.34
วิทยาศาสตร์ 45.53
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.48
ภาษาอังกฤษ 35.85
คณิตศาสตร์ 38.81
วิทยาศาสตร์ 44.42
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.70
ภาษาอังกฤษ 35.33
คณิตศาสตร์ 33.21
วิทยาศาสตร์ 43.77
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.82
ภาษาอังกฤษ 31.71
คณิตศาสตร์ 37.46
วิทยาศาสตร์ 39.53
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.35
ภาษาอังกฤษ 38.40
คณิตศาสตร์ 26.49
วิทยาศาสตร์ 41.31

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักนักเรียน
แบบ กรมอาชีวะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 1,290,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
มีผู้อยู่อาศัย 32 คน
ความต้องการบ้านพัก 1 หลัง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,875,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 555,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,103,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 72 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 15 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 32 ตารางเมตร
ห้องเรียน 10 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 59,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 156,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,049,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 4,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 27 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 822,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 18
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 19
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านป่าแดง
ลำดับที่ 20
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านป่าแดง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านป่าแดง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด