ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360097

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030085

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360097

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 9 19 1
อนุบาล 2 5 4 9 1
รวม อนุบาล 15 13 28 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 14 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 51 46 97 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 5 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 12 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 5 15 1
รวมทั้งหมด 30 22 52 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธวัชชัย บัวดี ชาย TAWATCHAI BUADEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณพัฒฐ์สิริณ สอดจันทร์ หญิง naphatsirin sordjan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุษณา เพชรแก้ว หญิง Ousana Phetkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ เพชรแก้ว ชาย Chaiwat Phetkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดา ธิยะศิริ หญิง Aphirada Thiyasiri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดวงพร บุญประดิษฐ์ หญิง Duongphon Boonpradit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนภรณ์ พรรณพิพัฒน์ หญิง Manaporn Phanpipat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ชีวาพร สีหะวงษ์ หญิง Cheewaphon Seehawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภัทรีภรณ์ สารมโน หญิง Suphatreephon Salamano ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรวดี สระทองตัน หญิง Patrawadee srathongtun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พันธวัช ขุนกำแหง ชาย Pantawat Kunkamhamg ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ แช่มช้อย หญิง Jutathip Chamchoy ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญ์จิรา ฝั่นมณีวรรณ์ หญิง pichjira fanmaneewan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุญญิสา เปงยาวงษ์ หญิง punyisa pengyawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิษา เอี่ยมอ่อน หญิง phunnisa iam-on ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจพร อนุเคราะห์ หญิง ิbenjaporn a-nukhor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ราเมศ วิเศษวงษา ชาย Ramet wisesvongsa ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลลักษณ์ จันทะคุณ หญิง wilailak chantakun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินันต์ ดอยลอม หญิง sirinan doylorm ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐชยากร แดงด่อน หญิง natchayakorn dangdon ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.11
ภาษาอังกฤษ 29.72
คณิตศาสตร์ 35.28
วิทยาศาสตร์ 37.92
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.07
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.50
ภาษาอังกฤษ 24.50
คณิตศาสตร์ 40.67
วิทยาศาสตร์ 38.43
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.41
ภาษาอังกฤษ 29.77
คณิตศาสตร์ 28.18
วิทยาศาสตร์ 35.66
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.85
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 23.75
วิทยาศาสตร์ 33.88
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.35
ภาษาอังกฤษ 25.28
คณิตศาสตร์ 23.89
วิทยาศาสตร์ 30.82
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.70
ภาษาอังกฤษ 31.17
คณิตศาสตร์ 29.33
วิทยาศาสตร์ 32.31

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.33
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.00
ภาษาอังกฤษ 29.67
คณิตศาสตร์ 24.93
วิทยาศาสตร์ 29.17
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.07
ภาษาอังกฤษ 26.29
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 29.29
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.81
ภาษาอังกฤษ 25.88
คณิตศาสตร์ 24.50
วิทยาศาสตร์ 35.13
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.77
ภาษาอังกฤษ 30.92
คณิตศาสตร์ 23.08
วิทยาศาสตร์ 28.15

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 557,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 92,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 183,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 2,187,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 9
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 43,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 210,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 15 เมตร
ยาว 30 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 14
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 4 เมตร
ยาว 12 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสวนเมี่ยง
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสวนเมี่ยง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสวนเมี่ยง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด