ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360294

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030092

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360294

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 19 27 1
อนุบาล 2 9 7 16 1
รวม อนุบาล 17 26 43 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 7 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 11 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 16 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 13 25 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 46 65 111 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประดุุง เที่ยงน้อย ชาย Pradoong Tiengnoi ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อลิสา แจ่มใส หญิง Alisa Jamsai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสพิศ ดีอยู่ หญิง Sophit Deeyoo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทราวรรณ พรมน้อย หญิง phattrawan phromnoi ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ อ่อนสี ชาย Narin Onsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เฉลิม ยอดสุวรรณ์ ชาย Chaleam Yodsuwan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บังอร อากาศทิพย์ หญิง Bungon Agasthip ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาพรรณ์ ไกรศรี หญิง ์Nipapan Kraisri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิชัย จิตต์ภิรมย์ ชาย Woottichai Jitpirom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จิรวรรณ สุธาพจน์ หญิง Jirawan Suthapot ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นวพร สุขใจ หญิง Nawaporn Sukjai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ครรชิต สร้อยพรม ชาย Kanchit Soiphrom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.00
ภาษาอังกฤษ 35.23
คณิตศาสตร์ 51.82
วิทยาศาสตร์ 43.14
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.84
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.11
ภาษาอังกฤษ 34.11
คณิตศาสตร์ 52.86
วิทยาศาสตร์ 40.07
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.44
ภาษาอังกฤษ 36.25
คณิตศาสตร์ 45.63
วิทยาศาสตร์ 45.69
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.98
ภาษาอังกฤษ 31.88
คณิตศาสตร์ 27.92
วิทยาศาสตร์ 36.25
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.82
ภาษาอังกฤษ 23.57
คณิตศาสตร์ 32.86
วิทยาศาสตร์ 34.71
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.07
ภาษาอังกฤษ 33.50
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 35.65

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดทุ่งตาเปรี้ยว
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วตาข่าย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 309,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งตาเปรี้ยว
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งตาเปรี้ยว
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 156,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 10 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดทุ่งตาเปรี้ยว
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดทุ่งตาเปรี้ยว
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทุ่งตาเปรี้ยว
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 44 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 44 หน่วย
ความจุ 44 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทุ่งตาเปรี้ยว
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดทุ่งตาเปรี้ยว
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 22,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 14 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดทุ่งตาเปรี้ยว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดทุ่งตาเปรี้ยว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด