ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360289

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030098

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360289

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 7 10 1
อนุบาล 1 2 8 10 1
อนุบาล 2 3 6 9 1
รวม อนุบาล 8 21 29 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 2 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 0 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 8 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 40 27 67 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 8 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 2 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 2 8 1
รวมทั้งหมด 21 12 33 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนผดุงวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วีระชัย แจ้งโม้ ชาย Weerachai Jangmoe ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สำเนียง บุญเสมา หญิง Samneang Boonsema ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิรุณรักษ์ แจ้งโม้ หญิง Wirunrak Jangmo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จำเนียน มโหฬาร หญิง Jamnain Mahoran ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุติกาญจน์ ถังทอง หญิง Chutikan Thangthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บรรพต ไชยเสน ชาย Bunphot Chaiyasane ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพงษ์ สุขเกิด ชาย Pattarapong Sukkird ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฏฐาพร ทาปั๋น หญิง ์Nattaporn Thapun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
พันจ่าเอก สัณฐิต สมัครธัญกิจ ชาย Santhit Samakthanyakit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศรัญญา สังข์เมือง หญิง Saranya Sangmuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พีรยา ฤกษ์ศิริ หญิง Piraya Rueksiri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มาราตรี ด้วงแดง หญิง Maratri Duangdang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิรินภา โยธา หญิง Sirinapa Yota ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัตรนภา ศิริคำใส หญิง Chatnapa Sirikumsai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชนิดา ชนะภัย หญิง Chanida chanapai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพรพัฐ มีมาสุข หญิง Kdchapornpat Meemasuk ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มโนพัศสิทธา พรมเทียน ชาย Mr.Manophatsitta Phromthian อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.78
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.00
ภาษาอังกฤษ 43.61
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 41.89
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.62
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 44.67
วิทยาศาสตร์ 42.20
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.12
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 37.33
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.93
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 36.75
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.75
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 36.53
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.33
ภาษาอังกฤษ 31.43
คณิตศาสตร์ 21.67
วิทยาศาสตร์ 37.40

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.17
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 42.67
ภาษาอังกฤษ 30.67
คณิตศาสตร์ 27.20
วิทยาศาสตร์ 33.67
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.00
ภาษาอังกฤษ 30.29
คณิตศาสตร์ 26.86
วิทยาศาสตร์ 30.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.17
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 24.67
วิทยาศาสตร์ 37.33
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.36
ภาษาอังกฤษ 31.82
คณิตศาสตร์ 29.09
วิทยาศาสตร์ 33.23
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.25
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 18.00
วิทยาศาสตร์ 23.60

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 42 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 56,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 70 เมตร
ยาว 105 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 165 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2507
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 72 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 125 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 25 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 64,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 13 เมตร
ยาว 21 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 325,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 26 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 12
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 4,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
ลึก 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 114,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 39,950.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ผดุงวิทยา
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ผดุงวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ผดุงวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด