ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360274

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030101

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360274

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 8 17 1
อนุบาล 2 8 6 14 1
รวม อนุบาล 17 14 31 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 5 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 8 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 10 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 69 49 118 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 2 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 8 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 6 10 1
รวมทั้งหมด 24 16 40 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองมะคัง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ปัญญา แย้มเสมอ ชาย PANYA YAMSAMER ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วัชริดา ทองคำพา หญิง Watcharida Thongcampha ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เรณู ทองสอาด หญิง Ranoo Tongsa-ard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บังอร คุ้มแพทย์ หญิง Bung-on Kumphat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เจริญ นาคมี ชาย Chareon Nakmee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ทัศวรรณ มณีกุล หญิง Tassawan Maneekul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ญาณิศา จิตตางกูร หญิง Yanisa Jittangkoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ภัทราวรรณ ศรีมูล หญิง Pattrawan Srimoon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นายปติศักดิ์ ดอนคำเพ็ง ชาย Patisak Donkampeng ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วรุฒ เจริญสุข ชาย Warut Charoensuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดาราวดี เลาบัว หญิง Darawadee Laobua ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ กองจิว หญิง Patcharin Kongjew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรรัตน์ ขำบัณฑิตย์ หญิง Phetcharat Khambandit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราพรรณ พึ่งม่วง หญิง Patcharapan Pungmaung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรัญญา ขานไข หญิง Waranya Khankhai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาลักษณ์ ชาญนาวา หญิง Saowaluk Channawa ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิพา ศุภนิมิตกุล หญิง Wanipha Supanimitkul ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤตกานต์ สิงห์ลี หญิง Gridgran Singlee ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกิดสุรีย์ หนูเทศ หญิง Kerdsuree Nut had ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัญญา เนียมสวรรค์ หญิง Waranya Neamsawan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สนั่น ดอนชมไพร ชาย Sanan Donchompai อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.63
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.79
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 38.68
วิทยาศาสตร์ 44.76
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.52
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.00
ภาษาอังกฤษ 29.83
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 36.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.37
ภาษาอังกฤษ 32.08
คณิตศาสตร์ 29.17
วิทยาศาสตร์ 38.03
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.38
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 24.38
วิทยาศาสตร์ 44.56
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.36
ภาษาอังกฤษ 38.86
คณิตศาสตร์ 31.36
วิทยาศาสตร์ 38.34
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.61
ภาษาอังกฤษ 33.61
คณิตศาสตร์ 24.44
วิทยาศาสตร์ 39.16

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.75
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.33
ภาษาอังกฤษ 27.17
คณิตศาสตร์ 25.27
วิทยาศาสตร์ 32.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.23
ภาษาอังกฤษ 27.69
คณิตศาสตร์ 17.23
วิทยาศาสตร์ 31.38
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.50
ภาษาอังกฤษ 29.67
คณิตศาสตร์ 29.67
วิทยาศาสตร์ 36.67
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.50
ภาษาอังกฤษ 26.75
คณิตศาสตร์ 20.50
วิทยาศาสตร์ 27.44
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.07
ภาษาอังกฤษ 28.93
คณิตศาสตร์ 26.29
วิทยาศาสตร์ 34.54

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองมะคัง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 9,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองมะคัง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองมะคัง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 401,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองมะคัง
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 25 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองมะคัง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 9,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองมะคัง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองมะคัง
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 40 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองมะคัง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองมะคัง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 325,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองมะคัง
ลำดับที่ 10
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 800 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองมะคัง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองมะคัง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด