ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360281

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030104

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360281

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 4 11 1
อนุบาล 2 16 11 27 1
รวม อนุบาล 23 15 38 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 11 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 3 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 41 47 88 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดนาขุม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว สิริกาญจน์ ใสยอดชัยกุล หญิง Sirikan Saiyodchaikul ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นาวี ตรงต่อกิจ ชาย Nawee Trongtokit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทัศนีย์ คงสร้อย หญิง TATSANEE KLONGSOI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีรัตน์ สังข์ต้อง หญิง Areerut Sungtong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พาคำนึง ผางพันธ์ หญิง Pakamnueng Phangpan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วันทนีย์ จันทร์รัก หญิง WANTHANEE CHANRAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธันยชนก ตุมตอง หญิง Tunyachamok Toomtong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เตือนจิตร ธนสัมบัณณ์ หญิง Tuanchit Tanasumban ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา พูลศรี หญิง Warangkana Poonsri ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนวย อุดร ชาย Ammuay U-dorn ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชฌาย์ สุวรรณโณ หญิง Supitcha Suwanno ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.62
ภาษาอังกฤษ 28.65
คณิตศาสตร์ 34.62
วิทยาศาสตร์ 40.81
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.43
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.75
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 44.50
วิทยาศาสตร์ 39.30
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
ภาษาอังกฤษ 25.29
คณิตศาสตร์ 42.06
วิทยาศาสตร์ 36.44
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.46
ภาษาอังกฤษ 38.21
คณิตศาสตร์ 29.29
วิทยาศาสตร์ 36.29
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.16
ภาษาอังกฤษ 25.18
คณิตศาสตร์ 27.14
วิทยาศาสตร์ 30.59
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.75
ภาษาอังกฤษ 31.04
คณิตศาสตร์ 25.83
วิทยาศาสตร์ 36.13

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดนาขุม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 210,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขุม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขุม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 6 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดนาขุม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขุม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขุม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 267,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดนาขุม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1จ.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดนาขุม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดนาขุม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด