ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360282

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030105

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360282

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 4 9 1
อนุบาล 2 6 5 11 1
รวม อนุบาล 11 9 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 6 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 8 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 20 26 46 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ปาริฉัตร โตมี หญิง parichart tomee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนตรนภา หมวกชา หญิง netnapa muakcha ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราวุฒิ สุพัฒน์ ชาย Sarawut Supat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรพรรณ สายสิงเทศ หญิง Orrapan Saisingted ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิชญา ด่านอุดม หญิง Aphitchaya Danaudom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.33
ภาษาอังกฤษ 42.92
คณิตศาสตร์ 54.17
วิทยาศาสตร์ 45.58
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.83
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 48.33
วิทยาศาสตร์ 56.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.25
ภาษาอังกฤษ 45.63
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 38.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.30
ภาษาอังกฤษ 36.50
คณิตศาสตร์ 31.00
วิทยาศาสตร์ 41.60
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.11
ภาษาอังกฤษ 26.43
คณิตศาสตร์ 22.14
วิทยาศาสตร์ 30.43
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.25
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 24.38

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเมมสุวรรณาราม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ส 505(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 170,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเมมสุวรรณาราม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 4,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเมมสุวรรณาราม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 389,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 252 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเมมสุวรรณาราม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเมมสุวรรณาราม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเมมสุวรรณาราม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเมมสุวรรณาราม
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเมมสุวรรณาราม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเมมสุวรรณาราม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด