ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360301

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030112

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360301

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 14 26 1
อนุบาล 2 10 10 20 1
รวม อนุบาล 22 24 46 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 12 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 12 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 15 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 15 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 13 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 9 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 74 76 150 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 14 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 11 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 0 15 1
รวมทั้งหมด 33 25 58 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดห้วยดั้ง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชาญยุทธ ด่านสัมฤทธิ์ ชาย Chanyut Dansomrit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บุญหลาย ขันตี หญิง Bunrai Khantee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ศุภัศศรา ศรีประมวล หญิง Supatsara Sripramuan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภชา เทียมศรี หญิง Supacha Tiamsri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ลภัส ช่างประดิษฐ์ ชาย LAPHAT CHANGPRADIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มรรจณา สามิตร หญิง Mutjana Samit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย แสง จันพร ชาย Sang Junpon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อุบล สุวรรณ หญิง Ubon Suwan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไล มิ่งภูนา หญิง Wilai Mingpuna ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายทิพย์ ดวงมณี หญิง Saytip Duangmanee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เรืองเดช อยู่ยัง ชาย Ruangdech YuYung ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อำนวย ทองคำนุช ชาย Amnuay Thongkhamnuch ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ทองคำนุช หญิง Sasithorn Thongkhamnuch ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรรณพ สวนจันทร์ หญิง Unnop Saunchan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนิดา ลักษณ์รุจิ หญิง Tanida Luckruchi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ภัควรางค์ พลธรรม หญิง Pakwarang Poltum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิรินันท์ ทองมาก หญิง Sirinan Thongmak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรพงษ์ ด่านอุดม ชาย Surapong Danudom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว กฤติกา จำปาแก้ว หญิง Krittiya Champakaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิลวรรณ หอมจันทร์ หญิง Ninlawan Homjun ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.75
ภาษาอังกฤษ 38.91
คณิตศาสตร์ 56.88
วิทยาศาสตร์ 42.53
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.45
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.25
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 44.83
วิทยาศาสตร์ 36.17
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.97
ภาษาอังกฤษ 32.88
คณิตศาสตร์ 39.00
วิทยาศาสตร์ 35.18
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.76
ภาษาอังกฤษ 32.11
คณิตศาสตร์ 31.84
วิทยาศาสตร์ 35.74

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.67
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.33
ภาษาอังกฤษ 28.83
คณิตศาสตร์ 22.60
วิทยาศาสตร์ 30.50
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.20
ภาษาอังกฤษ 28.30
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 33.50
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.60
ภาษาอังกฤษ 27.47
คณิตศาสตร์ 28.53
วิทยาศาสตร์ 36.93
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.61
ภาษาอังกฤษ 27.39
คณิตศาสตร์ 25.39
วิทยาศาสตร์ 26.76

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 580,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 19,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 366,150.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 89,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารโรงฝึกงาน 204/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,982,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,280,001.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดห้วยดั้ง
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยดั้ง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดห้วยดั้ง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด