ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360302

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030113

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360302

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 5 13 1
อนุบาล 2 9 8 17 1
รวม อนุบาล 17 13 30 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 4 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 7 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 46 37 83 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 4 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 1 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 10 14 1
รวมทั้งหมด 21 15 36 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง กุณฑลี ชัยนนถี หญิง Kuntalee Chainonthee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อนงค์นิตย์ ดีวังทอง หญิง ANONGNIT DEEWANGTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พันธกานต์ จงทอง ชาย Pantakan Chongtong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กาญน์สิริ เกตุตรง หญิง kansiri KETTRONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศุภรักษ์ สุทธิรัตน์ หญิง SUPALAK SUTHIRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ดา นาคดี ชาย Da Nakdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จรัญ บุญลอย หญิง CHARUN BOONLOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา กลิ่นขจร หญิง Supattra Klinkajorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุบล นิติรัตน์ หญิง Ubon Nitirat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี นาคดี หญิง SUMALEE NAKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สำเริง มั่นดี หญิง SAMRERNG MONDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา คงคล้าย หญิง Rattana khongkrai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพชรา เพียรทำ หญิง phetchara phinthum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัตนา ปานทอง หญิง RATANA PANTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ประมวล สายแก้ว ชาย PRAMAUN SAIKAEW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย กฤษณะ จำนงค์วัย ชาย Kitsana Jamnongwai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.92
ภาษาอังกฤษ 37.69
คณิตศาสตร์ 39.62
วิทยาศาสตร์ 41.58
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.80
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.47
ภาษาอังกฤษ 33.28
คณิตศาสตร์ 44.06
วิทยาศาสตร์ 40.38
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.00
ภาษาอังกฤษ 28.85
คณิตศาสตร์ 33.85
วิทยาศาสตร์ 34.08
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.65
ภาษาอังกฤษ 33.08
คณิตศาสตร์ 38.08
วิทยาศาสตร์ 37.08
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.18
ภาษาอังกฤษ 28.21
คณิตศาสตร์ 20.71
วิทยาศาสตร์ 28.75
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.83
ภาษาอังกฤษ 39.83
คณิตศาสตร์ 24.33
วิทยาศาสตร์ 35.48

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.20
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 51.60
ภาษาอังกฤษ 25.80
คณิตศาสตร์ 22.96
วิทยาศาสตร์ 33.20
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.80
ภาษาอังกฤษ 25.60
คณิตศาสตร์ 17.60
วิทยาศาสตร์ 30.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.20
ภาษาอังกฤษ 22.40
คณิตศาสตร์ 22.40
วิทยาศาสตร์ 28.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.38
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 26.19
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.75
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 24.10

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 17,288.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ม.ส.5/36
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2506
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 133,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 133 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 630,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 119,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,639,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 216 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 25,241.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 503,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 320 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 17 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 89,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 162 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 11 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 17
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 580,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 320 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 18
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 40 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
ลำดับที่ 19
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 27 เมตร
ยาว 45 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด