ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360307

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030115

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360307

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 7 9 1
อนุบาล 2 7 6 13 1
รวม อนุบาล 9 13 22 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 3 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 52 40 92 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 6 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 7 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 9 17 1
รวมทั้งหมด 34 22 56 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหางไหล

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ชรินทร์ธร เธียรทิพย์วิบูล หญิง Charinthon Thaintipwibun ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ อุปราช หญิง Kanokkarn Aupparat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิษณุ อินทุภูติ ชาย PITSANU INTUPUTI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สมโชค ติดเทียน หญิง Somchoke Tidthien ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ มาสูตร หญิง Maliwan Noikrut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัชนี พุ่มโพธิ์ หญิง Ratchanee Phumpho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หทัยรัตน์ เทศนา หญิง Hatairat Thesana ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิชิน อ้วนอินทร์ หญิง Wichin Uan-in ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิทยา ธัญญาทรัพย์ ชาย Vithaya Tanyasup ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย ธรรมวงษ์ ชาย Thawatchai Thammawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันทนา ภู่เสือ หญิง Wantana Phoosua ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรฉัตร เงินทอง หญิง Mayurachat Ngoenthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชรีรัตน์ เดื่อทั่ง หญิง Chareerat Dueatang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ ทองทา ชาย Surat Thongtha ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สรารัศม์ อินทร์มั่น หญิง Sararat Inman ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว ลำภู คุ้มมา หญิง Lumma Kamma ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว ศิริญญา ไชยโคตร์ หญิง Sirinya Chaiyakoth ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย อภิรมย์ คงเถื่อน ชาย Aphirom Khongthoen นักการภารโรง ปฏิบัติงาน ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.31
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.88
ภาษาอังกฤษ 27.66
คณิตศาสตร์ 34.69
วิทยาศาสตร์ 35.03
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.80
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.69
ภาษาอังกฤษ 24.06
คณิตศาสตร์ 36.25
วิทยาศาสตร์ 41.03
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.72
ภาษาอังกฤษ 28.57
คณิตศาสตร์ 40.38
วิทยาศาสตร์ 41.54
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.02
ภาษาอังกฤษ 25.87
คณิตศาสตร์ 31.30
วิทยาศาสตร์ 37.22
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.12
ภาษาอังกฤษ 26.17
คณิตศาสตร์ 23.00
วิทยาศาสตร์ 31.83
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.91
ภาษาอังกฤษ 27.19
คณิตศาสตร์ 19.38
วิทยาศาสตร์ 31.57

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.86
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 51.43
ภาษาอังกฤษ 26.86
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 31.14
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.14
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 23.14
วิทยาศาสตร์ 28.71
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.47
ภาษาอังกฤษ 27.06
คณิตศาสตร์ 28.24
วิทยาศาสตร์ 33.41
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.46
ภาษาอังกฤษ 33.69
คณิตศาสตร์ 21.85
วิทยาศาสตร์ 27.92
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.88
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 14.40
วิทยาศาสตร์ 28.40

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2501
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 45 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 24 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 7 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 16 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 288,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 306 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 276,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,109,490.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 50 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 11
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 1,120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 57,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,246,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,696,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 15
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 17 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 16
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 22 เมตร
ยาว 72 เมตร
ลึก 5 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหางไหล
ลำดับที่ 18
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหางไหล

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหางไหล

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด