ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360280

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030121

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360280

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 9 16 1
อนุบาล 2 10 8 18 1
รวม อนุบาล 17 17 34 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 11 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 4 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 8 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 57 46 103 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อุดม น่วมบาง ชาย Ubom Noumbang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทร์เพ็ญ สุขมาก หญิง Chanpen Sukmark ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนี ม่วงแก้ว หญิง Ratchanee Muangkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันทา แสนโสภณ หญิง Sununtha Sansophon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กมลฉัตร เนียมหอม หญิง Kamolchat Naimhom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ เรืองโชติ หญิง TASSANEE RUENGCHOTE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา เกตุพงษ์ หญิง Kranjana katponG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรพรรณ ศรีกล่ำ หญิง WARAPAN SRIGUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา เกิดมุด หญิง WANNA KERTMUT ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัญชิศฐา ผาทอง หญิง Anchittha Phathong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เวธกานต์ มีสุข หญิง Watakan Meesuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุณีย์ พิกุลชาติ หญิง Sunee Phikulchat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 68.44
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 62.25
ภาษาอังกฤษ 60.63
คณิตศาสตร์ 78.75
วิทยาศาสตร์ 53.19
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.00
ภาษาอังกฤษ 35.50
คณิตศาสตร์ 53.00
วิทยาศาสตร์ 47.35
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.07
ภาษาอังกฤษ 40.23
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 40.73
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.36
ภาษาอังกฤษ 51.43
คณิตศาสตร์ 57.14
วิทยาศาสตร์ 41.07
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.22
ภาษาอังกฤษ 41.11
คณิตศาสตร์ 46.67
วิทยาศาสตร์ 47.28
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.30
ภาษาอังกฤษ 55.00
คณิตศาสตร์ 40.50
วิทยาศาสตร์ 44.81

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนดิฎฐอำรุง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนดิฎฐอำรุง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 28 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนดิฎฐอำรุง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 56,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนดิฎฐอำรุง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 162,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนดิฎฐอำรุง
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนดิฎฐอำรุง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนดิฎฐอำรุง
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนดิฎฐอำรุง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนดิฎฐอำรุง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนดิฎฐอำรุง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด