ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360287

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030122

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360287

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 9 20 1
อนุบาล 2 9 4 13 1
รวม อนุบาล 20 13 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 4 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 8 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 60 41 101 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดวังมะด่าน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ฉัตรชัย แก่นจรรยา ชาย chatchai kaenchanya ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง บุญเลิศ คุ้มพวง หญิง Boonlerd Khumpuang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ฉลวย ศิวิลัย หญิง Chalouy Siwilai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีชา หลิมเจริญ ชาย Preecha Limcharoen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทนาเลิศ กลิ่นแย้ม ชาย Tanaloed Klinyaem ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ระวิ ขวัญแย้ม หญิง Ravi Khuanyam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นารถรยา กลิ่นแย้ม หญิง Natraya Klinyaem ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อำนวย ยิ้มใย ชาย AMNUEY YIMYAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรัญญา เงินแจ้ง หญิง WARANYA NGERNJANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจพร คำนวนวิทย์ หญิง ฺBanchaphon Kamnounvit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนก สิงห์ลอ ชาย Canok Sanglor นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กานต์พิชชา ดีตรุษ หญิง Kanphitcha Deetuds เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สรัญญา พุกพัก หญิง Saranya Pukpak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.93
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.71
ภาษาอังกฤษ 31.79
คณิตศาสตร์ 55.71
วิทยาศาสตร์ 40.29
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.69
ภาษาอังกฤษ 26.39
คณิตศาสตร์ 49.17
วิทยาศาสตร์ 39.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.16
ภาษาอังกฤษ 26.44
คณิตศาสตร์ 38.46
วิทยาศาสตร์ 37.42
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.74
ภาษาอังกฤษ 33.95
คณิตศาสตร์ 43.95
วิทยาศาสตร์ 39.21
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.59
ภาษาอังกฤษ 27.81
คณิตศาสตร์ 35.63
วิทยาศาสตร์ 31.66
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.55
ภาษาอังกฤษ 33.41
คณิตศาสตร์ 22.73
วิทยาศาสตร์ 34.05

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดวังมะด่าน
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 16,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดวังมะด่าน
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 153 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดวังมะด่าน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,050,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังมะด่าน
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 26,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดวังมะด่าน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดวังมะด่าน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 1,684,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังมะด่าน
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 267,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังมะด่าน
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดวังมะด่าน
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดวังมะด่าน
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 343 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดวังมะด่าน
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดวังมะด่าน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดวังมะด่าน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด