ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360309

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030130

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360309

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 7 13 1
อนุบาล 2 5 2 7 1
รวม อนุบาล 11 9 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 13 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 9 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 46 49 95 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 9 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 10 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 7 19 1
รวมทั้งหมด 35 26 61 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดวังวน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง พัชร์ธีรัตน์ พงษ์วานิช หญิง Pattheerat Wongfai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมเจตน์ ยอดเพชร ชาย SOMJATE YODPHATE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ศรีไพร เอี่ยมหุ่น ชาย Sriphai Aeimhoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย สำรวมใจ ชาย Chatchai Someuamjai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณรัญญา ไทยหล่อ หญิง NARUNYA THAILO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมควร จันทร์ส่งสิงห์ ชาย SOMKUAN JANSONSING ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สรรเสริญ สังข์ทอง หญิง sunsan sungthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชาญ เนียมสวรรค์ ชาย VICHAN NIAMSAWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศุภฤกษ์ อาชีพโกศลกุล ชาย MR.SUPPALEUK ACHEEPGOSONKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์สุดา อานคำ หญิง Tipsuda Arnklam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันดี รศพล หญิง wandee Rosesapol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ดีเพ๊ชร์ หญิง Kanjana Deepech ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุทธิดา นวรัตนารมย์ หญิง Suttida Nawarattanarom ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล รักเสนาะ ชาย nattapol rugsanor ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชุลีรัตน์ แสนจุ้ย หญิง Chuleerat Sanjui ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐชยาพร เหล็กสุวรรณ หญิง natchayaporn leksuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุบิน บัวแก้ว ชาย subin buakaeo ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รุ่งทิพย์ สิทธิเขตการ หญิง roungthip sittiketkan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.40
ภาษาอังกฤษ 39.67
คณิตศาสตร์ 49.67
วิทยาศาสตร์ 39.77
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.43
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.82
ภาษาอังกฤษ 26.82
คณิตศาสตร์ 33.18
วิทยาศาสตร์ 33.23
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.02
ภาษาอังกฤษ 24.82
คณิตศาสตร์ 33.93
วิทยาศาสตร์ 36.93
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.33
ภาษาอังกฤษ 30.16
คณิตศาสตร์ 31.88
วิทยาศาสตร์ 38.41
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.40
ภาษาอังกฤษ 28.09
คณิตศาสตร์ 33.24
วิทยาศาสตร์ 25.97

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.77
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48.31
ภาษาอังกฤษ 30.62
คณิตศาสตร์ 29.29
วิทยาศาสตร์ 33.69
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.25
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 39.00
วิทยาศาสตร์ 26.50
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.21
ภาษาอังกฤษ 26.11
คณิตศาสตร์ 23.79
วิทยาศาสตร์ 35.37
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.69
ภาษาอังกฤษ 26.31
คณิตศาสตร์ 23.08
วิทยาศาสตร์ 28.35

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 458,462.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 2,570,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 67,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 145,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 10
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 166,443.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 108 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 1,107,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 17 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 264,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 16
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 89,630.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 81 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดวังวน
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดวังวน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดวังวน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด