ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360324

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030136

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360324

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 5 12 1
อนุบาล 2 8 9 17 1
รวม อนุบาล 15 14 29 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 13 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 4 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 33 77 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 2 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 7 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 11 16 1
รวมทั้งหมด 13 20 33 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย รุ่ง จันทร์ทอง ชาย Rung Janthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปวีณา เหมืองแก้ว หญิง PAWEENA MEANKAEW ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ คำปวนสาย หญิง PATCHARIN KHAMPUANSAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัททิรา โตพันธุ์ หญิง PATTIRA TOPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรุชา ชุมพลศรี หญิง Alucha Chumponsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญตา แดงน้อย หญิง Boonta Dangnoi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรพิน ทองศรีจันทร์ หญิง Orapin Thongsrijan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เมธี ทับทิมเกิด ชาย Maytee Tubtimkerd ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐิติวัจน์ วิเศษทักษ์ ชาย Thitiwat Wisetthak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นิภาพร ต๊อดแก้ว หญิง Nipaphon Todkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรลภัส บุญสุข หญิง pronlapat boonsuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อัชลี จันทร์ทอง หญิง achlee janthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ระวีวรรณ เกตุมะ หญิง RAWEEWAN GATMA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วินัย เอมเทศ ชาย winai aromtas ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว รุ่งรัตน์ ผ่องนาค หญิง Rungrat phongnak ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ศุภชัย แดนดงเมือง ชาย SUPACHAI DANDONGMUANG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี ชยุต ทะนะปา ชาย CHAYOOT TANAPA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัตรลดา เลี่ยมสกุล หญิง CHATLADA LEAMSAKUN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.50
ภาษาอังกฤษ 46.56
คณิตศาสตร์ 45.94
วิทยาศาสตร์ 45.63
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.68
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.75
ภาษาอังกฤษ 40.50
คณิตศาสตร์ 47.00
วิทยาศาสตร์ 40.80
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.71
ภาษาอังกฤษ 41.43
คณิตศาสตร์ 36.43
วิทยาศาสตร์ 45.86
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.03
ภาษาอังกฤษ 41.56
คณิตศาสตร์ 30.63
วิทยาศาสตร์ 40.44
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.72
ภาษาอังกฤษ 44.06
คณิตศาสตร์ 43.75
วิทยาศาสตร์ 41.41

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 47.60
ภาษาอังกฤษ 31.00
คณิตศาสตร์ 28.08
วิทยาศาสตร์ 35.20
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.36
ภาษาอังกฤษ 23.00
คณิตศาสตร์ 22.57
วิทยาศาสตร์ 32.29
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.00
ภาษาอังกฤษ 25.10
คณิตศาสตร์ 24.40
วิทยาศาสตร์ 34.70
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.14
ภาษาอังกฤษ 32.29
คณิตศาสตร์ 21.14
วิทยาศาสตร์ 27.93

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบุ่งวิทยา
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 235,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งวิทยา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,473,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งวิทยา
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งวิทยา
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 968,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งวิทยา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 2,051,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งวิทยา
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งวิทยา
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งวิทยา
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 816,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งวิทยา
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 12 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งวิทยา
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบุ่งวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบุ่งวิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด