ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360300

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030141

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360300

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 21 30 1
อนุบาล 2 17 9 26 1
รวม อนุบาล 26 30 56 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 10 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 14 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 20 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 13 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 9 30 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 98 78 176 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 13 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 16 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 1
รวมทั้งหมด 32 37 69 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ทวี แย้มดี ชาย Tawee Yamdee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กรวรรณ เถาเปี้ยปลูก หญิง Korrawan Thaopeapook ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ราวัลย์ อยู่มา หญิง Rawon Yuma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณพรรณ ทองสุข หญิง Sombut Thongsuk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิคม กลิ่นปาน ชาย Nikom Klinpan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพลินตา กิ่งศักดิ์ หญิง Plearnta Kingsak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์แรม สืบสายอ่อน หญิง Chanram Seubsaion ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อมรรัตน์ แสงนาค หญิง Amonrat Sangnak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิราภรณ์ อินทับทิม หญิง Jiraphorn Intubtim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อดุลย์ ยิ่งธนาทร ชาย Adoon Yingtanatron ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เยาวลักษณ์ อุ่ยเจริญศักดิ์ หญิง Yaowarak Auyjaransak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นุภาพ กลิ่นปาน หญิง Nupap Klinpan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มนตรา ศรีภิรมย์ หญิง Montra Sripirom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กำจร ใจโพธิ์ ชาย Gramjohn jaipo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภาคภูมิ คงรอด ชาย Pakpum kongrod ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กัลยา ถินทับ หญิง Kanlaya tintab ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน ธิป้อ หญิง saifon thipor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจียระไน ม่วงไหม หญิง ่jearani muangmai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.54
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.42
ภาษาอังกฤษ 41.56
คณิตศาสตร์ 47.92
วิทยาศาสตร์ 48.40
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.73
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.48
ภาษาอังกฤษ 29.64
คณิตศาสตร์ 36.43
วิทยาศาสตร์ 43.09
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.43
ภาษาอังกฤษ 31.90
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 43.90
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.65
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 35.42
วิทยาศาสตร์ 42.04
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.30
ภาษาอังกฤษ 31.70
คณิตศาสตร์ 31.25
วิทยาศาสตร์ 38.14
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.40
ภาษาอังกฤษ 37.88
คณิตศาสตร์ 25.50
วิทยาศาสตร์ 37.15

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.62
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.15
ภาษาอังกฤษ 24.92
คณิตศาสตร์ 25.85
วิทยาศาสตร์ 34.77
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.00
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 24.57
วิทยาศาสตร์ 28.57
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.74
ภาษาอังกฤษ 29.16
คณิตศาสตร์ 32.21
วิทยาศาสตร์ 37.37
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.67
ภาษาอังกฤษ 25.56
คณิตศาสตร์ 22.67
วิทยาศาสตร์ 30.42
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.31
ภาษาอังกฤษ 26.94
คณิตศาสตร์ 25.33
วิทยาศาสตร์ 23.67

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2505
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,955,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 890,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 957,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 1,955,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2506
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 89,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด