ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360273

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030146

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360273

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 9 15 1
อนุบาล 2 7 16 23 1
รวม อนุบาล 13 25 38 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 20 9 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 14 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 18 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 13 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 21 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 12 23 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 73 87 160 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 9 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 7 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 11 25 1
รวมทั้งหมด 39 27 66 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย มานัส ผิวพรรณ์ ชาย MANAS PHEWPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัทราพร รัตนกุล หญิง Pattarapone Rattanakun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภูวนัย เอมเทศ ชาย Puwanai Amtas ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิติรัตน์ วงศรีรักษ์ หญิง TITIRAT WONGSRIRUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วันทนี สุวรรณประดิษฐ หญิง Wantanee suwanpadit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งอรุณ มีเทศ หญิง Rungaroon Meeted ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลนภา คมขำ หญิง Nualnapa Komkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ระพีพร ราชรองเมือง หญิง Rapepon Rachrongmung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณี โอดมี หญิง Suphannee Oodmee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมชัย ประเสริฐปาลิฉัตร ชาย Chslermchai Prasertpalich ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัศมี ชุ่มพงษ์ หญิง Ratsamee Chumpong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ กล้าการขาย หญิง Siriluk Klakankhai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กาญจนา แจ่มศรี หญิง Kanjana Jamsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละเอียด ทองหนู หญิง Laadd Thongnu ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ คำสอน หญิง kanokwan komson ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชุตินันท์ สีหะวงษ์ หญิง Chutinun Seehawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ผดุงเกียรติ สุทธิ ชาย Phadungket Sutthi ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.13
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.40
ภาษาอังกฤษ 39.25
คณิตศาสตร์ 43.25
วิทยาศาสตร์ 38.05
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.80
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.44
ภาษาอังกฤษ 32.71
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 39.06
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.17
ภาษาอังกฤษ 35.18
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 35.68
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.29
ภาษาอังกฤษ 38.48
คณิตศาสตร์ 38.26
วิทยาศาสตร์ 38.02
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.29
ภาษาอังกฤษ 27.94
คณิตศาสตร์ 27.94
วิทยาศาสตร์ 33.03
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 75.95
ภาษาอังกฤษ 45.18
คณิตศาสตร์ 24.64
วิทยาศาสตร์ 36.89

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.76
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.41
ภาษาอังกฤษ 24.94
คณิตศาสตร์ 22.02
วิทยาศาสตร์ 33.06
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.67
ภาษาอังกฤษ 27.53
คณิตศาสตร์ 33.73
วิทยาศาสตร์ 35.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.35
ภาษาอังกฤษ 25.06
คณิตศาสตร์ 31.76
วิทยาศาสตร์ 34.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.08
ภาษาอังกฤษ 27.92
คณิตศาสตร์ 27.17
วิทยาศาสตร์ 27.54
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.70
ภาษาอังกฤษ 23.86
คณิตศาสตร์ 21.45
วิทยาศาสตร์ 26.42

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 3,480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 324 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 134,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 17 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 29 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2507
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 288 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 8
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 195 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 134,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 306 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 14
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 69,640.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)
ลำดับที่ 15
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 13 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด