ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360407

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030160

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360407

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 7 6 13 1
อนุบาล 1 1 1 2 1
อนุบาล 2 5 1 6 1
รวม อนุบาล 13 8 21 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 4 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 36 32 68 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ณัฐธยาน์ ชมภูน้อย หญิง Natthaya Chompunoi ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรสา บุณพัฒนศักดิ์ หญิง Orasa Bunpattanasak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพรัตน์ ฟักคง ชาย Pairat Fakkong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชฎา สนใจ หญิง Rachda Sonjai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิชุลดา กาวิน หญิง wichulada kawin ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ โทจำปา หญิง Kannika Thojumpa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์นารา ทองงามขำ หญิง Pimnara Thongngamkum ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รัตติกาล ราชบรรจง หญิง Rattikan Ratbanjong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติรส ราชบรรจง หญิง Chotirot Ratbanjong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญรัตน์ กันสีสุข หญิง Bunrat Kansisuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรารัตน์ เย็นขัน หญิง Vararat Yenkhan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนาวรรณ สุทธิสนิทพันธ์ หญิง Thanawan Sutthisanitpan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.67
ภาษาอังกฤษ 30.42
คณิตศาสตร์ 41.67
วิทยาศาสตร์ 35.67
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.31
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.50
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 51.25
วิทยาศาสตร์ 43.13
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.65
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 46.20
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.50
ภาษาอังกฤษ 47.00
คณิตศาสตร์ 52.00
วิทยาศาสตร์ 46.60
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.75
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 41.25
วิทยาศาสตร์ 40.44
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.40
ภาษาอังกฤษ 40.50
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 40.26

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนบ้านท่างาม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านท่างาม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 816,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านท่างาม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนบ้านท่างาม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนบ้านท่างาม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 210,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนบ้านท่างาม
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 155,150.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนบ้านท่างาม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 560,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านท่างาม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนบ้านท่างาม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด