ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360411

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030161

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360411

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 5 8 1
อนุบาล 1 3 5 8 1
อนุบาล 2 5 3 8 1
รวม อนุบาล 11 13 24 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 5 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 45 35 80 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 4 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 2 9 1
รวมทั้งหมด 24 12 36 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดนาขาม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุนัน แก้วมาก ชาย Sunan Keawmag ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไชยโชติ สะลิม ชาย Chaiyachot Salim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายัน ภู่หมี หญิง sayan phumi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ ปัญจรัตน์วรกุล หญิง WANPHEN Punjarayvorakun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัฒนี คุ้มท้วม หญิง Pattanee Khumtuam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญสิณี ประชุมทวีศรี หญิง Pissachar Hanphachum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บรรเจิด มั่นต่อการ หญิง BUNJERD MONTOKAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รสสุคนธ์ เซ็งมา หญิง Rossukhon Sengma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพยาภรณ์ จันทร์รักษ์ หญิง Thipyaponrn chunrk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประกายรุ้ง ตาสี หญิง Prakairung Tasi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำลอง กุลคง ชาย jamlong kunkhong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพียงพิศ พงษ์สวัสดิ์ หญิง phiengpit pongsawat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เตือนใจ คงจันทร์ หญิง tuenjai khongjun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณยนุช มั่งแพร หญิง Punyanut Mangphrae ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อารีรัตน์ โพธิ์อ่อง หญิง AREERAT PHO-ONG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย เขียวหอม ชาย somchai kieohom ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.94
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.25
ภาษาอังกฤษ 38.75
คณิตศาสตร์ 44.38
วิทยาศาสตร์ 43.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.44
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.75
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 33.88
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.61
ภาษาอังกฤษ 34.29
คณิตศาสตร์ 33.57
วิทยาศาสตร์ 42.79
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.61
ภาษาอังกฤษ 37.78
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 33.39
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.25
ภาษาอังกฤษ 24.55
คณิตศาสตร์ 23.64
วิทยาศาสตร์ 28.68
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.71
ภาษาอังกฤษ 33.27
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 32.77

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.91
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.55
ภาษาอังกฤษ 27.27
คณิตศาสตร์ 24.73
วิทยาศาสตร์ 32.18
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.33
ภาษาอังกฤษ 34.00
คณิตศาสตร์ 17.78
วิทยาศาสตร์ 31.33
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.43
ภาษาอังกฤษ 26.57
คณิตศาสตร์ 21.14
วิทยาศาสตร์ 32.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.17
ภาษาอังกฤษ 32.67
คณิตศาสตร์ 22.67
วิทยาศาสตร์ 27.08
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.75
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 24.80
วิทยาศาสตร์ 23.64

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 4,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 309,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 210,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 379,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 813,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 10
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 8,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 12 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 136,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 13 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดนาขาม
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 21,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดนาขาม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดนาขาม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด