ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360413

รหัส Obec 6 หลัก

48

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030169

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360413

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 8 14 22 1
อนุบาล 1 17 18 35 2
อนุบาล 2 18 21 39 2
รวม อนุบาล 43 53 96 5
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 50 39 89 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 38 47 85 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 56 51 107 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 41 41 82 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 43 35 78 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 49 32 81 3
รวม ประถมศึกษาปีที่ 277 245 522 18
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 38 28 66 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 38 39 77 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 50 34 84 3
รวมทั้งหมด 126 101 227 9
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดโบสถ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ทูลใจ ศรีพรหม ชาย THUNJAI SRIPHROM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เรวัต จันทวงษ์ ชาย raewat chantrawong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กฤติกา จันทวงษ์ หญิง kittika jantawong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล บุญเนียม ชาย Nattaphon Boonnium ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สวาท สมะวรรธนะ หญิง sawat samavardhana ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ราตรี ยิ้มดี หญิง Ratree Yimdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วินัย ดีมากมี ชาย Vinai Deemarkmee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จุฑารัตน์ ภัทรรังษี หญิง Chutharat Pattarungsie ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา ทรัพย์สมบูรณ์ หญิง ่jittima supsombppn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชนี ขยันกิจ หญิง Ratchanee Kayankit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารุณีย์ จันทร์สุริย์ หญิง DARUNEE JANSURI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อนงค์ลักษณ์ มั่นนุช หญิง ANONGLUK MUNNUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พูลสุข สัมเพ็ชร หญิง POONSOOK SOMPET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศิวิมล แก้วมาก หญิง SASIWIMON KAEWMAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กอบแก้ว เพ็ชรเอี่ยม หญิง KOPKAEW PETAIAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริลักษณ์ ปั้นแจ่ม หญิง SIRILAK PANJAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุทัยวรรณ มาอยู่ หญิง UTHAIWAN MAAYOO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มลฤดี ชำนาญยา หญิง MONRUDEE CHAMNANYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมปอง มุกข์ดา หญิง SOMPONG MUKDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ส้มล้ำ ทับสุข หญิง SOMLUM PATJAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มะลิวัลย์ บวบดี หญิง Maliwan Buabdi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นราภรณ์ กัดพันธุ์ หญิง Naraporn Kadphan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สรัญญา ทุมดี หญิง SARANYA THOOMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุลิกร อนันตกุล หญิง SULIKRON ANANTAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชุติมา คุ้มพงษ์ หญิง Chutima Kloomphong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศนิสา มั่นดี หญิง Sanisa muandee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สาคร บำรุงศรี ชาย SAKHON BORUNGSEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นคร กุลประดิษฐ์ ชาย Nakorn Kulpradit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กชพร แก้วทองหลาง หญิง kodchaphon Kaewthonglang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณภัทร พานทอง หญิง Naphat Phantong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญญ์ณพัชญ์ ตาเจริญเมือง หญิง Rungnapa Tacharoenmuan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุพันธ์ กันหาประกอบ ชาย Suphan Kanhaprakop ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ทิพย์วรรณ ฮองกุล หญิง Tippawan Hongkul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ลัดดาวัลย์ ปานมี หญิง Laddawan Panme ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรลภัส คล้ายเขียว หญิง pornlaphat klaykheaw ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง น้ำผึ้ง สาลี หญิง numpung salee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ต้องฤทัย นิ่มกลัด หญิง Tongrutai Nimklud ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วันชัย เพชรทิม ชาย wanchai pettim ครู เชี่ยวชาญพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปณตพร พุทธโกศล หญิง Panotporn Phutthakoson ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เพ็ญประภา ทองกร่ำ ชาย Penprapa Thongkrum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รณชัย จันทะคุณ ชาย Ronnachai Jantakun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงพงา หม้อเอี่ยม หญิง Nongpha-nga Mo-iam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรเชรฐ วัชรจิตตานนท์ ชาย Surachad Watcharajittanon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ฐิติรัตน์ น้ำดอกไม้ หญิง Thitirat Namdokmai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จริญญา นครโสภา หญิง jarinya nakronsopha ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิไลรัตน์ ฤทธิ์จีน หญิง wilairat Ritchin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิวาวรรณ ฟองจางวาง หญิง THIWAWAN Fongchangwang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นพ เพียรหลำ ชาย Nop Peanlam ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.03
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.80
ภาษาอังกฤษ 34.00
คณิตศาสตร์ 31.20
วิทยาศาสตร์ 43.30
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.51
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.80
ภาษาอังกฤษ 28.05
คณิตศาสตร์ 34.59
วิทยาศาสตร์ 43.27
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.72
ภาษาอังกฤษ 25.23
คณิตศาสตร์ 32.73
วิทยาศาสตร์ 34.97
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.71
ภาษาอังกฤษ 29.46
คณิตศาสตร์ 28.55
วิทยาศาสตร์ 33.90
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.66
ภาษาอังกฤษ 27.87
คณิตศาสตร์ 28.47
วิทยาศาสตร์ 30.84
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.78
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 23.64
วิทยาศาสตร์ 34.42

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.73
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.69
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 24.04
วิทยาศาสตร์ 31.51
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.70
ภาษาอังกฤษ 27.40
คณิตศาสตร์ 20.18
วิทยาศาสตร์ 30.05
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.91
ภาษาอังกฤษ 27.35
คณิตศาสตร์ 22.35
วิทยาศาสตร์ 32.38
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.84
ภาษาอังกฤษ 27.16
คณิตศาสตร์ 21.11
วิทยาศาสตร์ 28.18
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.53
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 23.11
วิทยาศาสตร์ 22.87

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดโบสถ์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 1,772,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโบสถ์
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโบสถ์
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโบสถ์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 2,185,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโบสถ์
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 2,586,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโบสถ์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 21,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโบสถ์
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโบสถ์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 20 เมตร
ยาว 80 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโบสถ์
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 163,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโบสถ์
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโบสถ์
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโบสถ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโบสถ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด