ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360418

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030171

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360418

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 5 11 1
อนุบาล 2 9 4 13 1
รวม อนุบาล 15 9 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 12 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 5 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 7 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 52 46 98 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 10 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 3 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 9 20 1
รวมทั้งหมด 24 22 46 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบ้านน้อย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อำนวย แดงโสภณ ชาย Amnuay Dangsopon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ระพิน เพชรดี ชาย Rapin Patchdee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัตติญา บุญเอี่ยม หญิง RATTIYA BUN - IAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุธิดา ปานอยู่ หญิง suthida panyoo ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สังวาลย์ แตงอ่ำ หญิง Sangwan Thangum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นฤมล อุ่นเรือน หญิง Narumon Aunruean ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธานินทร์ ศรีชมภู ชาย Tanin Srichompoo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วาสิฎฐ์ สิงห์ชา ชาย Wasit Singcha ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดาวรุ่ง พลายชุม หญิง Dawrung Phaichum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปุณยวัจน์ แผ่นทอง ชาย Punyawat Pantong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร อุ่นวงศ์ หญิง Sasithorn Unwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ยุพาพร เพชรทอง หญิง Yupaporn Phethong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัมเรศ ปินะกะสา หญิง ammaret pinakasa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐนิช ละเตะ หญิง ืnattanit late ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาคม ภิระบรรณ์ ชาย tanakom pirapan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วฐิตา ก๋าวงศ์วิน หญิง watita kawongwin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนี ใยบัว หญิง ratchanee Yaibua เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา สุทธิธนากิจ หญิง jittima suttitanakit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มนู ครองยุติ ชาย manu kongyut นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.91
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.73
ภาษาอังกฤษ 31.14
คณิตศาสตร์ 28.64
วิทยาศาสตร์ 40.27
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.91
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.25
ภาษาอังกฤษ 29.46
คณิตศาสตร์ 35.36
วิทยาศาสตร์ 40.93
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.96
ภาษาอังกฤษ 28.12
คณิตศาสตร์ 30.83
วิทยาศาสตร์ 37.75
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.28
ภาษาอังกฤษ 30.69
คณิตศาสตร์ 33.89
วิทยาศาสตร์ 41.17
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.48
ภาษาอังกฤษ 28.54
คณิตศาสตร์ 27.08
วิทยาศาสตร์ 39.90

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.43
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.00
ภาษาอังกฤษ 28.57
คณิตศาสตร์ 19.89
วิทยาศาสตร์ 31.14
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.10
ภาษาอังกฤษ 27.40
คณิตศาสตร์ 17.20
วิทยาศาสตร์ 25.20
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.33
ภาษาอังกฤษ 27.33
คณิตศาสตร์ 27.11
วิทยาศาสตร์ 37.56
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.17
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 20.22
วิทยาศาสตร์ 29.81
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.46
ภาษาอังกฤษ 23.93
คณิตศาสตร์ 18.29
วิทยาศาสตร์ 29.29

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 2,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 390,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 37,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 32 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 19,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 1,270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 1 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 366,150.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านน้อย
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 67,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 32 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านน้อย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านน้อย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด