ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

นักเรียนจำนวน 1 - 120 คน

นักเรียนจำนวน 1 - 120 คน

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
65030003 บ้านนาขุมคัน 100
65030103 ทับยายเชียงวิทยา 103
65030131 บ้านคลองทำเนียบ 106
65030076 บ้านน้ำทองน้อย 108
65030022 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 110
65030128 วัดหัวเขาสมอคร้า 110
65030031 บ้านป่าซ่าน 112
65030027 บ้านน้ำเลา 117
65030134 ศรีภิรมย์พิทยา 118