ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

นักเรียนจำนวน 1,501 คน ขึ้นไป

นักเรียนจำนวน 1,501 คน ขึ้นไป

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
65030113 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 153
65030035 บ้านเข็กใหญ่ 155
65030055 บ้านห้วยกอกพัฒนา 16
65030066 บ้านขอนสองสลึง 16
65030133 บ้านบึงธรรมโรง 16
65030145 วัดหอกลอง 16
65030054 บ้านห้วยเฮี้ย 162
65030036 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 163
65030115 วัดหางไหล 166
65030157 วัดเสนาสน์ 167
65030059 บ้านห้วยทรายเหนือ 168
65030032 บ้านพร้าว 172
65030171 วัดบ้านน้อย 173
65030073 วัดบ่อภาค 175
65030130 วัดวังวน 176
65030080 บ้านเนินสุวรรณ 177
65030168 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 182
65030163 วัดน้ำคบ 183
65030008 ประชาสงเคราะห์พิทยา 187
65030126 วัดท่าสี่ร้อย 19
65030085 บ้านสวนเมี่ยง 193
65030010 กัลยาณิวัฒนา 1 194
65030047 บ้านหลังเขา 196
65030101 วัดหนองมะคัง 200
65030009 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 201
65030149 บ้านน้ำโจน 203
65030172 วัดหินลาด 205
65030129 วัดวังไม้แก่น 21
65030135 วัดคลองมะเกลือ 220
65030075 ชุมชนวัดบ้านดง 225
65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 229
65030091 วัดท้องโพลง 234
65030060 บ้านชาติตระการ 236
65030049 บ้านนาโพธิ์นาจาน 238
65030110 ราษฎร์บำรุง 25
65030064 บ้านท่าสะแก 256
65030173 บ้านท่าหนองปากพาน 26
65030112 วัดห้วยดั้ง 263
65030146 วัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) 263
65030082 บ้านนาล้อม 269
65030034 บ้านแยง 270
65030029 บ้านน้ำคลาด 28
65030155 บ้านท่ากระดุน 28
65030052 วิทยสัมพันธ์ 281
65030079 บ้านเนินทอง 282
65030107 วัดหนองหม้อแกง 30
65030048 บ้านหนองกะท้าว 300
65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 309
65030004 บ้านนาทุ่งใหญ่ 31
65030118 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 321
65030028 บ้านบ่อโพธิ์ 33
65030088 บ้านห้วยหมากหล่ำ 33
65030162 บ้านแก่งเจ็ดแคว 34
65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 343
65030056 ศิริราษฎร์พัฒนา 37
65030125 วัดย่านยาวประชานุกูล 37
65030090 บ้านแก่งบัวคำ 41
65030119 บ้านมะต้อง 41
65030156 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 41
65030026 บ้านป่ารวก 42
65030053 บ้านป่าคาย 42
65030158 บ้านหนองปลิง 42
65030016 บ้านนาแฝก 43
65030025 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 43
65030030 บ้านหนองกระดาษ 43
65030002 บ้านนาฟองแดง 44
65030167 บ้านเนินมะคึด 44
65030038 บ้านหนองหิน 444
65030040 บ้านยางโกลน 45
65030062 บ้านปากรอง 45
65030069 บ้านร่มเกล้า 451
65030046 บ้านน้ำตาก 46
65030068 บ้านน้ำจวง 462
65030042 บ้านบุ่งปลาฝา 48
65030001 บ้านนาเมือง 49
65030015 บ้านน้ำกุ่ม 49
65030109 ประชาสามัคคี 49
65030148 วัดคันโช้ง 49
65030043 บ้านกกม่วง 50
65030095 บ้านคลองตกวิทยา 50
65030084 บ้านป่าแดง 500
65030070 บ้านนาตอน 52
65030096 วัดเขาน้อย 52
65030132 บ้านหนองห้าง 52
65030014 บ้านบุ่งผลำ 55
65030012 บ้านน้ำลอม 57
65030108 ราษฎร์สามัคคี 58
65030033 บ้านห้วยทรายทอง 59
65030041 บ้านบุ่งตารอด 60
65030058 บ้านลาดคื้อ 60
65030166 บ้านคลองช้าง 60
65030011 บ้านนาไก่เขี่ย 61
65030020 บ้านโป่งกะเฌอ 62
65030007 บ้านหนองลาน 63
65030087 บ้านหนองขาหย่าง 63
65030105 วัดเมมสุวรรณาราม 64
65030078 บ้านนาหล่ม 67
65030006 บ้านหนองน้ำสร้าง 68
65030077 บ้านห้วยน้ำปลา 68
65030142 บ้านหาดใหญ่ 68
65030017 บ้านท่าหินลาด 69
65030061 บ้านนาเปอะ 69
65030100 วัดเซิงหวาย 69
65030152 บ้านหนองกระบาก 69
65030116 วัดสนามไชย 70
65030144 ประชาอุปถัมภ์ 70
65030072 บ้านขวดน้ำมัน 75
65030083 บ้านน้ำภาคน้อย 75
65030093 วัดสมอสุวรรณาราม 75
65030159 เขาไร่ศรีราชา 75
65030081 บ้านห้วยเหิน 76
65030039 บ้านแก่งทุ่ง 77
65030094 วัดวังงิ้วงาม 78
65030097 บ้านหนองไผ่ 80
65030123 วัดธรรมาราม 82
65030138 บ้านบึงวิทยา 82
65030013 บ้านนาคล้าย 83
65030151 บ้านห้วยเจียง 83
65030160 ชุมชนบ้านท่างาม 85
65030165 บ้านน้ำหักศึกษา 85
65030106 วัดท่าช้าง 86
65030164 แก่งบ้านยางป่าคาย 86
65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 89
65030005 นครไทยวิทยาคม 893
65030089 บ้านโคกใหญ่ 90
65030147 ห้วยปลาไหล 90
65030127 วัดวงฆ้อง 92
65030117 มะต้องประชาสรรค์ 95
65030169 วัดโบสถ์ 952
65030153 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 98