ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2558 18 3 21
2559 51 54 105
2560 13 14 27
2561 6 2 8