ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

# โครงการตามนโยบาย สพฐ. จำนวนโรงเรียน
1 สถานศึกษาพอเพียง 96
2 โรงเรียนวิถีพุทธ 84
3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 6
4 โรงเรียนต้นแบบสุจริต 1
5 โรงเรียนสุจริต 52
6 โรงเรียนประชารัฐ 20
7 โรงเรียนธรรมศึกษา 35
8 โรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 1
9 โรงเรียนแกนนำเรียนร่วม 24
10 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 4
11 โรงเรียนดีประจำตำบล 35
12 โรงเรียนแกนนำลดเวลาเรียน 92
13 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ EBE 14
14 โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 1
15 ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 8
16 มอสเตสซอริ 1
17 ห้องสมุด 3 ดี ต้นแบบ 11
18 โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 12
19 โรงเรียนแกนนำพลิกโฉม ป.1 9
20 แกนนำประวัติศาสตร์ 5
21 ASEAN 2
22 แกนนำเศรษฐศาสตร์ 1
23 แกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 77
24 แกนนำพัฒนาภาษาอังกฤษ 15
25 PEER Centre 4
26 สะเต็มศึกษา 10