ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

164 โรงเรียน

สพป.พิษณุโลก เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการ

29 โรงเรียน

อำเภอชาติตระการ

รายละเอียด

58 โรงเรียน

อำเภอนครไทย

รายละเอียด

51 โรงเรียน

อำเภอพรหมพิราม

รายละเอียด

26 โรงเรียน

อำเภอวัดโบสถ์

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน ชาติตระการ

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
360073 65030060 1065360073 บ้านชาติตระการ ชาติตระการ
360074 65030061 1065360074 บ้านนาเปอะ ชาติตระการ
360075 65030062 1065360075 บ้านปากรอง ชาติตระการ
360076 65030063 1065360076 บ้านนาจาน ชาติตระการ
360084 65030064 1065360084 บ้านท่าสะแก ท่าสะแก
360085 65030065 1065360085 บ้านห้วยท้องฟาน ท่าสะแก
360086 65030066 1065360086 บ้านขอนสองสลึง ท่าสะแก
360081 65030068 1065360081 บ้านน้ำจวง บ่อภาค
360082 65030069 1065360082 บ้านร่มเกล้า บ่อภาค
360077 65030070 1065360077 บ้านนาตอน บ่อภาค
360078 65030071 1065360078 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค
360079 65030072 1065360079 บ้านขวดน้ำมัน บ่อภาค
360080 65030073 1065360080 วัดบ่อภาค บ่อภาค
360091 65030075 1065360091 ชุมชนวัดบ้านดง บ้านดง
360092 65030076 1065360092 บ้านน้ำทองน้อย บ้านดง
360093 65030077 1065360093 บ้านห้วยน้ำปลา บ้านดง
360094 65030078 1065360094 บ้านนาหล่ม บ้านดง
360095 65030079 1065360095 บ้านเนินทอง บ้านดง
360096 65030080 1065360096 บ้านเนินสุวรรณ บ้านดง
360089 65030081 1065360089 บ้านห้วยเหิน ป่าแดง
360090 65030082 1065360090 บ้านนาล้อม ป่าแดง
360088 65030083 1065360088 บ้านน้ำภาคน้อย ป่าแดง
360083 65030084 1065360083 บ้านป่าแดง ป่าแดง
360097 65030085 1065360097 บ้านสวนเมี่ยง สวนเมี่ยง
360098 65030086 1065360098 บ้านห้วยช้างแทง สวนเมี่ยง
360099 65030087 1065360099 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง
360100 65030088 1065360100 บ้านห้วยหมากหล่ำ สวนเมี่ยง
360101 65030089 1065360101 บ้านโคกใหญ่ สวนเมี่ยง
360102 65030090 1065360102 บ้านแก่งบัวคำ สวนเมี่ยง